Certificat ATP FRC (prelungire) – Cat platiti si cine il emite?

Certificat ATP FRC (prelungire) – Cat platiti si cine il emite?

Certificatul ATP FRC reprezinta un element primordial pentru transportul internetional al marfurilor perisabile (alimente refrigerate sau congelate, fructe, legume, produse farmaceutice).

CLICK AICI PENTRU CERTIFICAT ATP FRC SI REPARATII AGREGATE FRIGORIFICE

In functie de locatia vehiculului Dumneavoastra, puteti alege unde sa fie efectuata testarea pentru prelungirea certificarii ATP (FRC)

SUNATI LA:

Certificat FRC ATP (Prelungire) Bucuresti Soseaua de centura nr. 4, Magurele, Tel: 0726 797 907 sau 0726 674 668
Certificat FRC ATP (Prelungire) Cluj-Napoca Strada Tractoristilor nr. 4,Tel: 0758 760 825
Certificat FRC ATP (Prelungire) Bacau Strada Abatorului, nr. 4, Tel: 0745 502 141
Certificat FRC ATP (Prelungire) Brasov Strada Lunga, nr. 25, Ghimbav, Tel: 0770 894 164
Certificat FRC ATP (Prelungire) Timisoara Mosnita Veche, nr. 323A, Tel: 0768 925 312

Certificatele pentru prelungirea ATP FRC se pot emite numai daca vehiculul frigorific a fost certificat initial.
Aceasta certificare initiala este confirmata prin existenta unei placute montate pe vehiculul frigorific, inscriptionata cu numarul aprobarii ATP FRC.

Marcajul structurilor autofrigorifice ATP cuprinde trei categorii posibile.

Certificat FRA: Suprastructura frigorifica prevazuta cu instalatie de racire care permite reglarea temperaturii între +12 °C si 0 °C, în conditiile unei temperaturi exterioare de +30 °C.

Certificat FRB: Suprastructura frigorifica prevazuta cu instalatie de racire care permite reglarea temperaturii între +12 °C si -10 °C, în conditiile unei temperaturi exterioare de +30 °C.

Certificat FRC: Suprastructura frigorifica prevazuta cu instalatie de racire care permite reglarea temperaturii între +12 °C si -20 °C, în conditiile unei temperaturi exterioare de +30 °C.

Majoritatea masinilor frigorifice sunt în categoria FRC. De aceea, descrierea unui vehicul frigorific contine adesea mentiunea ATP-FRC. Este important de verificat valabilitatea certificarii FRC. De exemplu, FRC 6-2011 înseamna ca respectivul certificat este valabil pâna în iunie 2011.

1. Informatii generale

Operatiunile de transport ale produselor perisabile se desfasoara conform reglementarilor nationale care transpun în cadrul acestora, prevederile Acordului ATP.
Acordul ATP se refera la transportul international de alimente perisabile, precum si la echipamentele speciale care trebuie ss fie folosite pentru astfel de transporturi, fiind aplicat oricarui transport, fie ca este pe cont propriu sau în contul altcuiva, efectuat pe cale ferata, pe cale rutiera, pe cale maritima, cu traversarea a mai putin de 150 km sau pe o combinatie între acestea, al produselor înghetate, congelate sau sensibile.
De asemenea, acordul ATP se aplica traseelor maritime de mai putin de 150 km, cu conditia ca marfurile sa fie transportate în aceleasi echipamente folosite pentru parcursul sau parcursurile terestre, fara transbordare a marfii, si ca aceste trasee sa preceada sau sa urmeze unul sau mai multe din transporturile terestre sau sa fie efectuate între doua dintre aceste transporturi.
Pentru transportul produselor perisabile trebuie sa fie folosite mijloacele de transport corespunzatoare în scopul mentinerii conditiilor de temperatura corepunzatoare. Echipamentele utilizate trebuie facute astfel încât sa fie posibila respectarea conditiilor de temperaturi stabilite, pe toata durata transportului. În plus, trebuie luate toate masurile utile în ceea ce priveste temperatura produselor în momentul încarcarii si operatiunile de înghetare, de reînghetare în timpul drumului sau alte operatiuni necesare.
Acordul se aplica utilajului de transport frigorific, termoizolant si cu încalzire utilizat, sau care se intentioneaza sa se foloseasca, pentru transportul interna?ional de marfuri perisabile acolo unde se efectueaza cursa, în urmatoarele conditii:

– punctul de la care m?rfurile sau utilajul care le transport? este înc?rcat pe un autovehicul ?i punctul de desc?rcare al m?rfurilor sau al utilajului care le transport? s? fie în dou? ??ri diferite;

– punctul de desc?rcare al m?rfurilor s? fie situat pe teritoriul unei p?r?i contractante;

– m?rfurile s? nu fie transbordate pentru o traversare pe mare.

2. Agrearea vehiculelor care transport? produse perisabile

Agrearea vehiculelor destinate transportului produselor perisabile se acord? vehiculelor, care sunt sau urmeaz? s? fie înmatriculate în România ?i care respect?, pentru transportul interna?ional, prevederile acordului ATP.
Pentru fiecare vehicul destinat transportului de produse perisabile agrearea se acord? de Ministerul Transporturilor, prin Registrul Auto Român (RAR).
Vehiculele noi care urmeaz? s? fie construite sau importate în serie pot fi agreate în baza încerc?rilor efectuate pentru un exemplar al seriei. Dac? se constat? conformitatea cu prescrip?iile legale, procesul-verbal/raportul de încercare va fi considerat certificatul de agreare a tipului respectiv de vehicul. În baza acestui certificat RAR poate acorda agrearea individual? a fiec?rui vehicul fabricat ulterior ?i înmatriculat în România, care este conform tipului de vehicul agreat.
Agrearea unui tip de vehicul se acord? la cererea constructorului tipului respectiv de vehicul sau a reprezentantului s?u autorizat, iar agrearea individual? se acord? la cererea de?in?torului vehiculului.
La solicitarea agre?rii unui tip de vehicul destinat transportului de produse perisabile constructorul sau reprezentantul s?u autorizat va depune la RAR urm?toarea documenta?ie:
– cererea de agreare ATP, cu precizarea categoriei de clasificare, conform anexei nr. 1 la ATP, pentru care se solicit? agrearea;
– specifica?ia tehnic? detaliat? a vehiculului, care cuprinde:
a) desenul de ansamblu al vehiculului;
b) desenul de ansamblu al compartimentului pentru transportul produselor perisabile, cu cotele principale pentru gabaritul exterior ?i pentru spa?iul interior; în cazul cisternelor cu mai multe compartimente se vor men?iona ?i dimensiunile fiec?rui compartiment;
c) descrierea sau specifica?ia tehnic? a materialelor utilizate la construc?ia caroseriei, respectiv a pere?ilor laterali, podelei, acoperi?ului, trapelor, u?ilor, orificiilor de scurgere a apei; pentru cisterne se vor prezenta date tehnice, inclusiv pentru gurile de vizitare ?i tubulatura de golire;
d) în cazul suprastructurilor frigorifice, respectiv al refrigeratoarelor, specifica?ia tehnic? a agregatului frigorific sau a agen?ilor frigorigeni;
e) specifica?ia tehnic? a dispozitivelor de automatizare;
f) în cazul cisternelor, desenul privind amplasarea pe vehicul a tubulaturii sau a instala?iilor de golire;
g) desenul privind izola?iile speciale ale pere?ilor compartimentului pentru înc?rc?tur?;
h) descrierea amenaj?rilor interioare specifice, cum ar fi: bare pentru carne, ventilatoare ?i altele asemenea;
Solicitantul agre?rii poate depune documente de certificare interna?ional? sau rapoarte de încerc?ri care s? ateste conformitatea cu ATP, emise sau avizate de autoritatea competent? a unei ??ri care este parte contractant? la ATP.
În cazul agre?rii unui tip de vehicul, care se efectueaz? prin verific?ri ?i încerc?ri ?i pe baza documentelor prev?zute, dac? sunt îndeplinite toate condi?iile, RAR elibereaz? Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transport? produse perisabile.
În baza certificatului se agreare, constructorul sau reprezentantul s?u autorizat este obligat s? elibereze, pentru fiecare vehicul construit care este conform cu tipul certificat, Declara?ia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile.
Procesele-verbale/rapoartele de încercare trebuie s? fie emise de laboratoare specializate care, prin dotarea tehnic?, încadrarea cu personal calificat corespunz?tor ?i prin procedurile de lucru, permit efectuarea încerc?rilor conform prevederilor acortdului ATP. Laboratoarele trebuie s? fie acreditate sau evaluate ?i abilitate de RAR prin organismele sale de specialitate, conform condi?iilor tehnice legale.
În situa?ia în care sunt îndeplinite toate condi?iile, RAR elibereaz?, prin reprezentan?ele sale teritoriale, dup? înmatricularea mijlocului de transport, Certificatul conform Acordului cu privire la transporturile interna?ionale de produse perisabile ?i cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi.
Acest certificat are o valabilitate de maximum 6 ani ?i permite aplicarea pe vehicul a pl?cii de conformitate ATP.
Certificatul de agreare pentru transporturile interna?ionale de produse perisabile trebuie redactat, în afar? de limba român?, ?i într-o limb? de circula?ie interna?ional? – englez?, francez? sau rus?, la alegerea solicitantului.
În timpul efectu?rii transportului certificatul de agreare trebuie s? fie prezent în mod obligatoriu la bordul autovehiculului, în original sau în copie legalizat?.
De?in?torul vehiculului este obligat s? îndep?rteze placa de atestare de pe vehicul în momentul în care acesta nu mai este conform prevederilor ATP sau s? o înlocuiasc? în cazul unei noi agre?ri.
Certificatul de agreare pentru transporturile interna?ionale de produse perisabile este valabil ?i pentru efectuarea de transporturi interne, f?r? alte men?iuni suplimentare.
Verificarea tehnic? a suprastructurii vehiculelor destinate transportului de produse perisabile se face:
– la solicitarea eliber?rii certificatului de agreare de tip sau individual?;
– la expirarea duratei de valabilitate a certificatului de agreare acordat anterior;
– la solicitarea RAR, în urma constat?rii, cu ocazia efectu?rii inspec?iei tehnice periodice a vehiculului, a unor deterior?ri semnificative ale suprastructurii sau a efectu?rii unor modific?ri ori repara?ii de amploare ale acesteia.
La prezentarea vehiculului pentru verificarea tehnic? conform ATP de?in?torul va prezenta:
– cartea de identitate a vehiculului ?i certificatul de înmatriculare a vehiculului, precum ?i anexa la certificatul de înmatriculare, cu inspec?ia tehnic? valabil?;
– certificatul de agreare, dac? acesta a fost eliberat anterior;
– placa de atestare, îndep?rtat? de pe vehicul, dac? este cazul.Pe baza documentelor ?i a verific?rilor efectuate reprezentantul RAR:
– emite un alt certificat de agreare valabil pentru respectivul vehicul, dac? certificatul prezentat este expirat;
– aplic? pe vehicul placa de atestare cu noul termen de valabilitate.
În situa?ia în care se constat? neconformit??i din punct de vedere al prevederilor ATP, reprezentantul RAR are obliga?ia de a re?ine certificatul de agreare ?i placa de atestare aferente vehiculului pân? la remedierea neconformit??ilor.

Pe www.totalfrig.ro gasiti:
CERTIFICAT ATP

Despre autor

Scrie un comentariu

Intra in cont

V-ati uitat parola?

Intra in cont Creeaza un cont nou

Inregistrare Intra in cont